NUK


NUK.Thấu hiểu cuộc sống .

Những tuần của thai kỳ

Em bé của bạn lớn đàn theo những nhiệm vụ

Die Schwangerschaftswochen

Bạn sẽ tìm thấy ở đây chỉ dẫn từng tuần mọt về những điều sảy ra trong cơ thể bạn.

Tuần 1-4

Tuần 5-8

Tuần 9-12

Tuần 13 -16

Tuần 17 -20

Tuần 21 -24

Tuần 25 -28

Tuần 29 -32

Tuần 33 -36

Tuần 37 - 40

Bốn giai đoạn trong cuộc đời